دبستان غیر دولتی هوشمند دخترانه نیایش آموزش و پرورش استان فارس/شهرستان کازرون

کلاس های سوم

                                               

     گل لاله                          گل شقایق                           گل نرگس